ENG RUS

Detailplaneering kehtestati 22.01.2014.a. Võrukivi Tehnopargis on 14 äri- ja tootmismaa kinnistut, mille suurused jäävad 4296 m² kuni 14983 m² piiresse. Lubatud on ehitada enamasti 3-5 hoonet kinnistule maksimaalselt 9-15 m kõrgusega. Hoonete suurimad ehitusalused pinnad on kuni 5500 m² ühe kinnistu piires. Hoonealuseid pindasid saab vajadusel suurendada kahe kõrvutiasetseva kinnistu liitmisel. Kinnistute liitmist ja ehitusala suurendamist on võimalik teostada läbi detailplaneeringu.

TEHNOVÕRGUD

2012. aastal valmis asfalteeritud teede ja kõnniteede võrk ning Võru ringtee ristmik. Rajatud on tänavavalgustus. 2013. aasta kevadel teostati haljastus ja heakord.

Valmis on liitumispunktid kinnistu piiril ja liitumistasu nimetatud teenusepakkujaga kajastub kinnistu hinnas:

VEEVARUSTUS – PE De 63 maakraaniga DN 50 (AS Võru Vesi);

OLMEKANALISATSIOON – PVC De 160 toruga koos kontrollkaevuga (AS Võru Vesi);

TULETÕRJEVARUSTUS – rajatud on hüdrandid tänava alal;

SADEVEE ÄRAJUHTIMINE – rajatud on kraavid ja truubid;

ELEKTRIVARUSTUS – rajatud on kõikidele kruntidele liitumiskilbid, 16A liitumine sisaldub kinnistu hinnas (AS Eesti Energia). Täiendava elektrienergia võimsuse suurendamine toimub Elektrilevi OÜ hinnakirja alusel. Valmis on ehitatud alajaam. Perspektiivis on arvestatud lisaks ühe alajaama rajamisega, millele on reserveeritud eraldi kinnistu;

SIDEVARUSTUS – rajatud on sidekanalisatsiooni võrk kinnistu piirile. AS Elion Ettevõtted rajab optilise sidevõrgu kliendi taotluse alusel;

SOOJAVARUSTUS – detailplaneeringuga on määratud kaugküttetrasside koridorid. Tehnopargi ala kõrval paikneb AS Danpower Eesti, Võrukivi katlamaja, mille trassidega on võimalik liituda. Kinnistutele Kivimurru 1, Kivimurru 5, Kivimurru 7, Kivi 23, Kivi 25 ja Kivi 27 rajatakse Võru linna kaugküttevõrguga liitumiseks soojustorustik. Ülejäänud kinnistute hinnad ei sisalda kaugküttetrasside rajamist.

PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE

Vajadusel osutame projekteerimis- ja ehitusteenust Teile vajalike hoonete ja rajatiste teostamisel. Meie referentsidega saate tutvuda: selista.ee

NÄITEKS ca 1000 – 2000 m² tootmishoone rajamine:

1) projekteerimise ajakulu 2-3 kuud;

2) ehitamise ajakulu 5-6 kuud;

3) 1 m² tootmishoone ehitamise hind 300-400 € + käibemaks (sisaldab projekteerimist, hoone ehitamist, parklat). Täpsem hind sõltub tellija soovidest ja tehnilisest lahendusest.